ເພື່ອຕິດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານກະລຸນາໃສ່ລະຫັດຄໍາສັ່ງຂອງທ່ານຢູ່ໃນປ່ອງຂ້າງລຸ່ມນີ້ແລະກົດປຸ່ມ "ຕິດຕາມ". ນີ້ໄດ້ຖືກມອບໃຫ້ທ່ານໃນໃບຮັບເງິນຂອງທ່ານແລະໃນອີເມວຢັ້ງຢືນທີ່ທ່ານຄວນໄດ້ຮັບ.